Råd og Regler

Råd & Regler

På denne side har vi samlet alle gældende regler og opdelt dem i forskellige afsnit for hver produkttype.

Guard Consult bestræber efter altid at have opstillet adgang til gældende regler med tilhørende gode råd.
Disse vil løbende blive opdateret på denne side hvorpå kendskab til brandslukningsmateriel, førstehjælpsudstyr, evakuering og de oftest brugte brandtekniske installationer vil blive tilgængelig.

 

 

Brandslukningsmateriel

 • Alle virksomheder skal jf. BR 18 gældende fra 3 januar 2020 have opsat brandslukningsmateriel der er tilpasset arbejdsstedet – Kildelink
 • Slangevinder / Brandslanger der er over 20 år skal udskiftes eller trykprøves hvert år. jf. BR 18 gældende fra 3 januar 2020. – Kildelink
 • Det lovpligtige årlige serviceeftersyn af brandslukningsmateriel skal udføres i henhold til DS2320 af en godkendt virksomhed – Kildelink
 • Alt brandsluknings materiel skal være opsat efter kravene i DS2320.
 • Vær opmærksom på det arbejdes miljø hvor enhederne skal placeres i, husk at de skal kunne slukke flere forskellige typer brande.
 • Der må maksimalt være 30 meters ganglængde til den nærmeste slukningsenhed – Kildelink
 • Husk at der er krav om at der skal være sluknings materiale i nærheden af f.eks. et fyrrum jf. forsikringspolicen
 • I produktionskøkkener (Restauranter, cafe, industrikøkkener mf.) er der i BR18 krav et minimums brandsikring i form af 1 stk. fedt/fritureslukker samt et brandtæppeKildelink
 • Der er ved oplade standere til f.eks. trucks krav om at der er en Co2 / Kulsyrre slukker tilstede – Kildelink

Den generelle lovgivning findes i arbejdstilsynet bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning samt i BR18.

 

 

Førstehjælpsudstyr

Arbejdstilsynet har i bekendtgørelse 96 – Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning fastsat at der på en arbejdsplads skal være det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed for medarbejderne i tilfælde af ulykker – Kildelink

For at kunne opretholde det nødvendige førstehjælpsudstyr på en arbejdsplads kræver det at førstehjælpsudstyret og dens mængde er tilpasset arbejdspladsen og arbejdsstedet. Arbejdsstedet kan være udover på selve virksomheden også være på en byggeplads  – Kildelink

 

 

 

 

 

 

 

Nødudgangsskilte og evakuering

 • Flugtveje skal være nemme at se, nå hen til og åbne
 • For hver arbejdsrum/lokale skal der som udgangspunkt være adgang 2 til flugtveje der hver er uafhænglige af hinanden guider en ud til frit terræn eller ind i en anden brandsektion.
 • Der er krav om at der ikke må være mere end 25 meter til nærmeste flugtvej og 50 meter til den fjerneste af de to flugtveje
 • Flugtvejene skal være tilstrækkeligt belyste
 • Flugtvejene skal kunne passeres nemt og uden fare.
 • Flugtvejsskilte skal være korrekt dimensioneret
 • Elevatorer, rulletrapper og fortove kan ikke benyttes eller medregnes som flugtveje.
 • Der skal af virksomheden tages hensyn til personers mulighed for og evne til at benytte sig af flugtveje, med det menes der at flugtveje skal være let genkendelige og at der i visse tilfælde kan være behov for undervisning i netop flugtveje til virksomhedens ansatte.
 • Der skal tages hensyn til personers kendskab til flugtveje. Her henvises der også til at man som virksomhed tydeligt skal skilte med flugtvejenes placering, evt. via en evakueringsplan.
 • Flugtvejene skal være indrettes til det antal personer som skal benytte dem.
 • Døre i flugtveje skal være lette at åbne, der må således f.eks. ikke være nøglelås i døren.

Ovenstående er udpluk fra BR18. samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning. 

 

 

Regler vedrørende skiltning af flugtveje 

 • Generelt har arbejdstilsynet fastsat at der skal skiltes med flugtveje således at det for personer der ikke har opholdt sig på stedet før, let og trygt kan komme i sikkerhed i en nødsituation. Her nævnes specifikt skilts udformning, dimension og placering.
 • Skiltningen er fastsat efter en international standard der også er gældende i Danmark.
 • Skiltningen skal følge skal følge DS/EN ISO7010, dette sikre at statsborgere fra hele verdenen også har kendskab til en flugtvejsskilts betydning.

Ovenstående er udpluk fra BR18. samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning. 

Retningslinjer fra arbejdstilsynet vedrørende flugtveje

 • På et sted hvor der er mange ikke stedkendte (f.eks. besøgende, gæster mf.) skal der opsættes flugtvejsskilte.
 • I lokaler hvor der er mulighed for 50 eller flere besøgende/ansatte skal der opsættes flugtvejsskilte.
 • Ved snævre eller forhold der kan føles ubekvemme, skal der opsættes flugtvejskilte.
 • I tilfælde af manglende dagslys (Afhænger af stedet) skal der som udgangspunkt opsættes flugtvejsskilte med kunstigt lys.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning.

 

 

Brandtekniske installationer

 

 

Flugtvejsskilte / Panik/Nødbelysning

 • Af BR18, § 96, fremgår de bygningsafsnit, hvor der skal installeres flugtvejs- og panikbelysning til sikring af brug af flugtveje.
 • Flugtvejsbelysning er belyste, gennemlyste eller selvlysende flugtvejsskilte, der er placeret over eller umiddelbart ved udgange og udgangsdøre, suppleret med henvisningsskilte i fornødent omfang.
 • Panikbelysning skal tjene til at undgå panik ved manglende belysning af området, der tændes automatisk ved svigt af den normale strømforsyning.
 • Panikbelysningen skal give personer mulighed for at orientere sig i flugtvejene, og i rum indrettet til mere end 150 personer, i at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej eller en udgang til det fri.
 • Panikbelysningen skal give mindst 1,0 lux i ethvert punkt på gulvarealerne. Til orientering svarer 1. lux til en belysning, så bogstaverne i en avis, der ligger på gulvet, kan ses af en person med normalt syn.
 • Flugtvejsbelysningen skal altid være synlig. Flugtvejsarmaturer og flugtvejsskilte må ikke være skjult bag gardiner, reklameskilte el.lign.
 • Generelt skal flugtvejsbelysningen være tændt i lokaliteternes brugstid. Fravigelse herfra kan være:
  – Lokaler hvor flugtvejsbelysningen automatisk blændes op ved aktivering af varslingsanlæg, f.eks. biografer. Flugtvejsbelysningen må ikke være helt slukket.
  – Flugtveje er tilstrækkeligt belyst af dagslys, og hvor flugtvejsarmaturer automatisk tændes ved mørkets frembrud

Service af Flugtvejsskilte / Panik/Nødbelysning:

Flugtvejs- og panikbelysningen med strømforsyning med backup(et batteri) kan være udført som et decentralt anlæg eller et centralt anlæg. Ved decentrale anlæg er backupenheden(et batteri) placeret direkte i armaturet, mens der ved centrale anlæg normalt kun findes en backup enhed(et batteri).

Månedligt eftersyn

 • Det kontrolleres, at samtlige flugtvejsarmaturer er funktionsduelige.
 • Halvårlig test af back-up
  Det kontrolleres, at flugtvejs-og panikbelysningen ved strømafbrydelse automatisk skifter over på den sekundære strømforsyning, enten batteri back-up eller sekundær strømforsyning for anlæg med dobbelt strømforsyning. Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og panikbelysning har den krævede backupfunktion med strømafbrydelse i den krævede tid. For decentrale anlæg skal samtlige armaturer kontrolleres.
  Ved kontrolpanelet for flugtvejs- og panikbelysning, skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejs- og panikbelysningens betjening og afprøvning. Instruksen skal indikere hvilke grupper, der skal afbrydes for kontrol af back-up funktionen. Tillige skal de enkelte afbrydere i eltavlerne for kontrol af denne backup funktion være markeret.

2-årigt serviceeftersyn

 • Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.
 • For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer, skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen.
 • Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af strømforsyningen har den krævet kapacitet. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele
  anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.

4-årig akkrediteret funktionsafprøvning

 • For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter.

Kildehenvisning – BR18

 

 

ABDL-anlæg –  Automatisk branddørlukningsanlæg

Service af ABDL: 

Nedenstående punkter gælder kun for ABDL-anlæg installeret som selvstændige anlæg. For ABDL anlæg, der styres af et ABA-anlæg (integreret anlæg), skal funktionsafprøvningen foretages separat, mens øvrig kontrol og vedligeholdelse udføres i forbindelse med ABA-anlæggets kontrol og vedligeholdelse.

Kvartalsvis funktionsafprøvning

 • Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen.

2-årigt serviceeftersyn

 • ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.
 • For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og
 • elsikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også ABDL-anlæg.
 • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner udføres.
 • Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt.
 • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
 • Det kontrolleres at der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.

Kildehenvisning – BR18

 

 

Brandventilation / Røgventilation

Servicekrav:

For termisk røgudluftning udført med fjernbetjente aktuatorer eller mekanisk røgudluftning udføres følgende vedligeholdelseseftersyn.

Årligt serviceeftersyn

 • For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres.
 • For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene.
 • Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres.
  For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter:
  • Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op.
  • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.
  • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
 • For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit.

Kildehenvisning – BR18

Gå til toppen